ปลัดสำนักนายกฯสั่งเข้ม จนท.ปฏิบัติงานหลังสงกรานต์ป้องกันโควิด

2022-04-18 02:00:54

ปลัดสำนักนายกฯสั่งเข้ม จนท.ปฏิบัติงานหลังสงกรานต์ป้องกันโควิด

Advertisement

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุมเข้มโควิด-19 หลังสงกรานต์ สั่ง จนท.Work from Home  18 - 30 เม.ย. ตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 วัน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีข้อสั่งการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ว่า ตามที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และเมื่อหลังกลับจากสงกรานต์แล้ว ขอให้ทุกคนสังเกตอาการตัวเอง 7 วัน หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจ ATK หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก ในช่วงที่สังเกตอาการ พร้อมกับขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศไว้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เม.ย.65 จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานภายในที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระหว่างวันที่ 18 - 30 เม.ย.65 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบภารกิจการให้บริการประชาชน

2.ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ได้ทันที หากมีเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ ขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก

3.ให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีของสัปดาห์

4. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม คณะทำงาน และการตรวจราชการ ขอให้พิจารณาใช้การประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ตามความเหมาะสม

5. บุคลากรที่ให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน 1111 ขอให้ดำเนินการตามประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 1 ก.พ.65 ที่เคยประกาศไว้

6. ให้บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก ศบค. อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จำกัดการรวมกลุ่ม ฉีดวัคซีนให้ครบ ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี กรณีมีเหตุการเสี่ยงหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า แผนปฏิบัติงาน WFH ดังกล่าวอาจปรับตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ได้ประสานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว