โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3

2022-04-15 01:00:04

โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3

Advertisement

โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 คาดเปิดคูหา 15 พ.ค.65

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 65 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2565 ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี​ เขตเลือกตั้งที่​ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากทำผิดจริยธรรมร้ายแรงคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 65 และวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65