22 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนกว่า 6 หมื่นเคส

2022-04-12 01:00:02

22  ปีผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนกว่า 6 หมื่นเคส

Advertisement

 ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมนาในโอกาสครบรอบ 22 ปี   เผยสถิติรับเรื่องร้องเรียนกว่า 6 หมื่นเคส ยืนหยัดความเป็นกลางสร้างความเป็นธรรมสู่สังคม

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยสถิติรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันกว่า 6 หมื่นเคส ย้ำยืนหยัดความเป็นกลางพร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรเจาะใจสังคมยุคใหม่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ดังโยงนำความคิดถอดบทเรียนความเป็นธรรมให้สังคม


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กว่า 22 ปี ที่องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งมั่นทำงานด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ตั้งอยู่บนหลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยกระดับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยสู่สากลสร้างความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติ โดยตั้งแต่ปี 2543 จนปัจจุบัน ได้ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาประชาชนแล้วรวม 52,505 เรื่อง จากทั้งหมด 55,057 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,552 เรื่อง สำหรับการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค.64 – ปัจจุบัน) รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3,768 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,212 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาเหตุที่ทั้งสามองค์กรมีสิถิติขึ้นอันดับต้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานขั้นพื้นฐานในการให้บริการประชาชนด้วยความใกล้ชิดประชาชนจึงทำให้จำนวนผู้ขอใช้บริการเยอะตามมาปัญหาต่าง ๆ ทั้งความไม่เข้าใจในการสื่อสาร กฏ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ จึงเกิดขั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจการแผ่นดินยึดหลักการทำงานแบบกัลยาณมิตรมุ่งสร้างความเข้าใจไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธีเพราะเราไม่ใช่คู่กรณีกับหน่วยงานรัฐ บางเรื่องแก้ไขง่ายรวดเร็ว บางเรื่องยุ่งยากซับซ้อนมีผลกระทบในวงกว้างจำเป็นต้องแก้ไขในเชิงระบบและตรงจุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่าเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับสาธารณชนอย่างถ่องแท้และรักษาสิทธิของประชาชนในการขอใช้บริการได้อย่างบรรลุผลสำเร็จและไม่ผิดเป้าหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปีนี้ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 เม.ย.65 ได้รับเกียรติจากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม” และการเสวนา เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : เข้าถึงปัญหาร่วมกันเยียวยาแก้ไข” โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พ.ท.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ และ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีผลงานการอุทิศตนเพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่ให้อินฟลูเอนเซอร์โยงใยความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคประชาชนโดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของสำนักงานผู้ตรวจจการแผ่นดิน หรือติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook พิมพ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน