ซูเปอร์โพลชี้ผู้ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในโพลอาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง

2022-04-09 14:53:34

ซูเปอร์โพลชี้ผู้ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในโพลอาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ "ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม. ร้อยละ 82 ระบุผู้ชนะในโพล อาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง เผย "ชัชชาติ"ยังนำโด่งคนอื่น

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.65 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,081 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 - 8 เม.ย.65 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.0 ระบุ เห็นด้วยว่า ผู้ชนะในโพล อาจพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 18.0 ไม่เห็นด้วย 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถาม ผู้ว่าฯ ในความฝันของคน กทม. พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.6 อยากได้ผู้ว่าฯ กทม. เป็น นักบริหารแก้ปัญหาเก่ง วัยหนุ่มมีประสบการณ์ กล้าสู้ กล้าชน รองลงมาคือ ร้อยละ 25.4 อยากได้ผู้ว่าฯกทม. เป็น นักบริหาร สูงวัย เคยมีตำแหน่งทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี ร้อยละ 21.7 อยากได้ ผู้ว่าฯกทม. เป็น นักเคลื่อนไหวทางสังคม ต่อต้านรัฐบาลคอร์รัปชัน ร้อยละ 16.3 อยากได้ ผู้ว่าฯกทม. เป็น อดีตมีตำแหน่งบริหาร กทม. ร้อยละ 16.3 อยากได้ ผู้ว่าฯกทม. เป็น อดีตนักวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร้อยละ 14.9 อยากได้ผู้ว่า ฯ กทม. เป็น อดีต ส.ส. และ ร้อยละ 16.4 ระบุอื่น ๆ

ที่น่าพิจารณา คือ ความฝันของคน กทม. ต่อความเป็นเมือที่อยากได้ พบว่า ร้อยละ 52.3 ระบุ เมืองแห่งความปลอดภัย ร้อยละ 49.3 ระบุเมืองแห่ง สวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา บ้านพักคนชรา ร้อยละ 45.3 ระบุ เมืองแห่ง สุขภาวะ และการแพทย์ ร้อยละ 42.5 ระบุ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ร้อยละ 41.4 ระบุ เมืองแห่งการศึกษา นานาชาติ ร้อยละ 35.8 ระบุ เมืองแห่งการลงทุน นานาชาติ ร้อยละ 35.6 ระบุ เมืองแห่งความ เท่าเทียมทางเพศ สมรสเท่าเทียม ร้อยละ 28.5 ระบุ เป็น มหานครแห่งความบันเทิง สถานบันเทิงเปิดได้ 24 ชั่วโมง และร้อยละ 13.6 เปิดบ่อนเสรี ใน กทม. ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ เกือบครึ่ง หรือร้อยละ 48.7 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ในขณะที่ ร้อยละ 20.3 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 9.8 ระบุ นายสุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.1 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 5.7 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 2.5 ระบุ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 5.9 ระบุอื่น ๆ น.ส.รสนา โตสิตระกูล น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ความฝันของคน กทม. อยากได้ผู้ว่าฯ กทม. เป็นนักบริหาร โดดเด่นมากกว่า คุณสมบัติอื่น ๆ และลักษณะเมืองกรุงเทพมหานครที่คน กทม. ต้องการเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของประชาชน เช่น เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่ง สวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา บ้านพักคนชรา เมืองแห่งสุขภาวะ และการแพทย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา ในขณะที่ การลงทุนนานาชาติและอื่น ๆ น่าจะเป็นเรื่องที่ออกไกลตัวของประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่สำรวจพบในครั้งนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ความตั้งใจจะเลือกของ คน กทม. ต่อ ผู้สมัคร ในวันนี้จะพบว่า เกือบครึ่ง ยังไม่ตัดสินใจ และส่วนใหญ่ยังเห็นว่า คนที่ชนะในผลโพลอาจจะแพ้ในวันเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคน กทม. ที่ตัดสินใจแล้ว พบว่า กลุ่มผู้สมัคร 3 คนที่มีคะแนนเกาะติดกันเป็นกลุ่ม ได้แก่ นายสุชัชวีร์ พล.ต.อ.อัศวินฯและ นายสกลธี ในขณะที่ นายชัชชาติมีคะแนนนำโดดเด่นออกไป แต่จะพบว่า ถ้ารวมคะแนนของ ผู้สมัคร 3 คนเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะมีคะแนนที่มากกว่าคะแนนของนายชัชชาติ ดังนั้นใครต้องการชนะ จะต้องเสนอภาพ แสดงฝีมือ นักบริหารให้คน กทม. เห็น และน่าจะได้คะแนนจากกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาเพิ่มเติมได้