ศาลฎีกาพิพากษา "ปารีณา" พ้น ส.ส. คดีรุกป่า (มีคลิป)

2022-04-07 12:33:57

ศาลฎีกาพิพากษา "ปารีณา" พ้น ส.ส. คดีรุกป่า (มีคลิป)

Advertisement


ศาลฎีกาพิพากษา "ปารีณา" พ้น ส.ส. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต ปมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมคดีรุกป่าสงวนใน จ.ราชบุรี 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65  ที่ศาลฎีกาวันนี้ ศาลได้นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ.1/2564 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม และขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในวันนี้น.ส.ปารีณา ไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงทนายความเดินทางมา

ศาลพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี มีผลให้ น.ส.ปารีณา ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และ พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง 

ทั้งนี้ตาม พระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ระบุว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตําแหน่ง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง ต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน ส่งผลให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ใหม่ ภายในกรอบ 45 วัน