ครม. เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน

2022-04-05 20:22:37

ครม. เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผย ครม. เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2565-2570 จำนวน 13,318 คน กรอบวงเงิน 50,608.40 ล้าน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงคณะรัฐมนตรี วันนี้ (5 เมษายน 65) มีมติ เห็นชอบการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 -2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จำนวน 13,318 คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาในปี 76 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 26 มี.ค. 62 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมไทยเป็น Medical Hub เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศ

ทั้งนี้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม 1:1,200 ภายในปีการศึกษา 2576 เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพิ่มรุ่นสุดท้ายสำเร็จการศึกษา ซึ่งในช่วงปี 65-70 จะต้องมีการผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน ผ่านสถาบันในสังกัด อว. และ สธ. โดยมีกรอบวงเงินที่ 50,608.40 ล้านบาท หรือ ราว 3.8 ล้านบาท/คน โดยแบ่งเป็น งบดำเนินการในการผลิตบัณฑิต 300,000/บาท/คน/ปี หรือ 1.8 ล้านบาท/คน รวมจำนวน 23,972.40 ล้านบาท และ งบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน รวมจำนวน 26,636 ล้านบาท โดยเน้นการรับนักศึกษา 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง 2) กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าราชการสังกัด สป.สธ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท