"นิด้าโพล"เผย ปชช.ต้องการให้พรรคเล็กมี ส.ส. ในสภาฯมากพรรคการเมืองชนะแบบแลนด์สไลด์

2022-04-03 10:06:29

"นิด้าโพล"เผย ปชช.ต้องการให้พรรคเล็กมี ส.ส. ในสภาฯมากพรรคการเมืองชนะแบบแลนด์สไลด์

Advertisement

"นิด้าโพล"เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.68 ต้องการให้โอกาสพรรคเล็กมี ส.ส. ในสภาฯมากกว่าให้พรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "โอกาสพรรคเล็ก หรือโอกาสแลนด์สไลด์ (Landslide)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค  เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภาฯแบบเดียวกับการเลือกตั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.79 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 30.97 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 14.54 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.99 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ควรทำให้การชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) (ได้เสียง ส.ส. เกินครึ่งหนึ่งของสภา) เกิดขึ้นได้ยาก พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.78 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 16.82 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 16.21 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 6.16 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะเลือกระหว่าง การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภาฯ หรือการเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.68 ระบุว่า การให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา รองลงมา ร้อยละ 35.46 ระบุว่า การเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) และร้อยละ 5.86 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ