กทม.ผ่อนปรนจัดประชุม งานนิทรรศการ จัดเลี้ยง ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

2022-03-15 21:54:06

กทม.ผ่อนปรนจัดประชุม งานนิทรรศการ จัดเลี้ยง ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

Advertisement

กทม.ผ่อนปรนการจัดประชุม งานนิทรรศการ จัดเลี้ยง โดยถือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเริ่มพบการระบาดในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น ประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว และมีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากากอนามัย เช่น การรับประทานอาหาร และการทำงานที่มีความใกล้ชิด โดยกรุงเทพมหานครได้เน้นมาตรการการป้องกันบุคคลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำกับติดตามมาตรการ VUCA (Vaccine UP COVID Free Setting ATK) อย่างเข้มงวด ลดการรวมกลุ่ม เน้น Bubble & Seal (BBS) ภายในแคมป์ก่อสร้างโรงงานที่พบการระบาด เร่งรัดการฉีดวัคซีนก่อนเทศการสงกรานต์ เน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Outpatient with Self Isolation มาใช้ ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตกค้างให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการรักษาทางเลือกที่ผู้ติดเชื้อสมัครใจประเมินอาการแล้วรับยาที่คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI) มีการพิจารณาให้ยาตามอาการ เนื่องจากแต่ละคนมีอาการไม่เท่ากัน บางคนไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งการรักษา สำหรับ OPD จะเหมือนระบบ Home Isolation (HI) เกือบทั้งหมด ยกเว้นจะไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน และไม่มีบริการอาหาร และจะมีการโทรศัพท์ติดตามอาการเพียง 1 ครั้งคือหลัง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากมีอาการ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการออกประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 51 ที่มีผลตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค. 65) ที่ให้มีการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม คือ ให้สามารถจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น ให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยให้มีการพิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับที่ 45 (30 ต.ค.64) ข้อ 6 โดยกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ต่อไป