อย.แนะลดหวาน มัน เค็ม "วันไตโลก"

2022-03-10 13:18:52

อย.แนะลดหวาน มัน เค็ม "วันไตโลก"

Advertisement

อย. ห่วงใยผู้บริโภค แนะลดหวาน มัน เค็ม เนื่องในวันไตโลก

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของไตต่อสุขภาพองค์รวม และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต รวมถึงการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มี.ค. 2565 และจากข้อมูลของ สปสช. ณ ปัจจุบัน (ปี 2565) มีผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จำนวน 63,694 ราย และจะมีผู้ป่วยในระบบเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายจากโรคไต แนะผู้บริโภคหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs (Non-communicable diseases) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด สำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มองหาสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลาก ซึ่งเครื่องหมายนี้จะบอกปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่เหมาะสมต่อสุขภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เช่น น้ำปลาทั่วไป 1 ช้อนโต๊ะ จะมีโซเดียม ประมาณ 1,500 มิลลิกรัม แต่น้ำปลามีสัญลักษณ์นี้บนฉลาก 1 ช้อนโต๊ะ จะมีโซเดียมไม่เกิน 900 มิลลิกรัม เป็นต้น

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพให้เลือกซื้อถึง 12 กลุ่ม เช่น กลุ่มอาหารมื้อหลัก กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มนม เป็นต้น รวมแล้วกว่า 2,512 รายการ สามารถหาซื้อได้จากซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป