"ราชทัณฑ์"แจงกรณี "วัฒนา"ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

2022-03-09 17:08:48

 "ราชทัณฑ์"แจงกรณี "วัฒนา"ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

Advertisement

"ราชทัณฑ์" แจงกรณี "วัฒนา เมืองสุข" ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิประโยชน์แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 9 มี.คง กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอภัยโทษ นั้น  กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมและ กรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ นั้น คณะกรรมการราชทัณฑ์ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่  25 ม.ค.2565  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการอภัยโทษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอกรอบแนวทางในการพิจารณาดำเนินการข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ พบว่าสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข คือ ระบบชั้นของนักโทษ หลักเกณฑ์การอภัยโทษ และการพักการลงโทษ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยแล้ว

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 2  เดือนที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์มิได้นิ่งนอนใจแต่ได้พยายามดำเนินการหลายส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มผู้แทนหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำเพิ่มเติม เช่น ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

ในส่วนกรณีของนายวัฒนา เมืองสุข กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน จึงขอให้สังคมและประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะพร้อมให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดทุกคนได้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป