ครม. ไฟเขียวเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม. -ส.ก. "

2022-03-09 03:00:46

ครม. ไฟเขียวเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม. -ส.ก. "

Advertisement

ครม. ไฟเขียวเเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม. -ส.ก. " รอ กกต.เคาะวัน คาดเดือน พ.ค.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมและสำนักงานคณะกรรมการเลือก (กกต.) ตั้งได้จัดทำแผนการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. 2565 นี้  ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกระทรวงมหาดไทยได้รายงานการดำเนินการด้านข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วันที่ 18 ม.ค. 2565 แล้วรวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสำนักงาน กกต. ได้ออกระเบียบและประกาศ กกต. และจัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดวันเลือกตั้งในเดือน พ.ค. 2565

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยา ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งและสำนักงาน กกต. ได้จัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ กทม.และเมืองพัทยาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. นี้   

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากนี้จะแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง แล้วแจ้งกลับมาที่ครม.อีกครั้ง เมื่อกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ผู้ว่าฯกทม.ต้องลาออกภายใน 3 วัน  ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานั้น จะดำเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ เป็นเรื่องของ กกต. ในส่วนของนายกเมืองพัทยา เมื่อประกาศวันเลือกตั้งแล้ว นายกเมืองพัทยาต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องลาออก แตกต่างจากผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากเป็นกฎหมายคนละฉบับ