โปรดเกล้าฯสตรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุใช้นำหน้า "ท่านผู้หญิง-คุณหญิง"

2022-03-05 21:21:52

โปรดเกล้าฯสตรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุใช้นำหน้า "ท่านผู้หญิง-คุณหญิง"

Advertisement

โปรดเกล้าฯให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าใช้นำหน้า "ท่านผู้หญิง-คุณหญิง"

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยระลึกถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุรุษและสตรี ผู้มีความจงรักภักดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะสตรีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า นับเป็นผู้ได้รับเกียรติยศจากองค์พระมหากษัตริย์ สมควรได้รับ การยกย่องแม้มิได้สมรส

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” และให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน