นายกฯกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดตัวรายงาน "OECD Integrity Review of Thailand 2021"

2022-03-04 21:00:45

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดตัวรายงาน "OECD Integrity Review of Thailand 2021"

Advertisement

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดตัวรายงาน "OECD Integrity Review of Thailand 2021"  ย้ำความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการจะช่วยยกระดับขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดตัวรายงาน OECD Integrity Review of Thailand 2021 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเครื่อข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรายงานฯ ครั้งนี้ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้นำกรอบแนวทางปฏิบัติของ OECD ด้านความซื่อตรงในภาครัฐมาประเมินตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือในภาครัฐของประเทศให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล รัฐบาลไทยตระหนักมาโดยตลอดว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศอย่าง OECD ซึ่งได้ร่วมมือกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Country Programme ระยะที่ 1 ที่มีส่วนผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีผลเป็นรูปธรรม

ประเทศไทยมีเจตนารมณ์สร้างภาครัฐที่โปร่งใส ซื่อตรง และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ส่งเสริมการเป็น “รัฐบาลเปิด” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างบริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ ตลอดจนยกระดับระบบราชการให้มีขีดความสามารถขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า รัฐบาลไทยและ OECD จะมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Country Programme ในระยะที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาสานต่ออย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพลเมืองให้ดีขึ้นตามหลักการ OECD ที่มุ่งเน้น Better Policies for Better Lives

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งเกิดข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นคุณธรรม ความซื่อตรง และความโปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น เอกชนไว้ใจ เจ้าหน้าที่รัฐมีความภาคภูมิใจในภาครัฐ

อนึ่ง OECD ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงาน OECD Integrity Review of Thailand 2021 ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเมินตนเองด้านความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครบทุกมิติตามกรอบความซื่อตรงในภาครัฐของ OECD