"ชัยวุฒิ"เร่งแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

2022-03-02 22:23:43

"ชัยวุฒิ"เร่งแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Advertisement

"ชัยวุฒิ"เดินหน้าแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาด หลอกลวงออนไลน์ บัญชีม้า  ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ คณะผู้บริหารของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (กมธ.ไอซีที) ในการเข้ามาพบปะหารือ เพื่อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญของกระทรวงฯโดยได้ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ และภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงเรื่องบัญชีม้า ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้กระบวนการบัญชีม้าหรือบัญชีปลอม เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอาญา นอกจากนี้ มีการขยายความร่วมมือในการประสานงานแก้ไขปัญหาและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ข้ามเขตแดนไทยและกัมพูชา โดยได้มีการหารือเพื่อจัดทำเอ็มโอยูเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊ง Call Center/Hybrid Scam/หลอกลงทุน

“ประเด็นเร่งด่วนเหล่านี้ ต้องดำเนินการให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยมีการใช้งานโซเชียล การทำกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์อย่างแพร่หลาย” นายชัยวุฒิ กล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างการพบปะกับ กมธ.ไอซีที ยังได้มีการพูดคุยและนำเสนอถึงโครงการสำคัญ ภายใต้ภารกิจกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสาร แนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วย 5G การดำเนินการตามบทบัญญัติต่าง ๆ ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 แนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) เป็นต้น

“นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของดีอีเอส ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานมาโดยตลอด เน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สร้างงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส เน้นการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งเสริมธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ต ในทางมิชอบ” นายชัยวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายๆ มิติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ประเทศทันสมัย และแข่งขันได้ในเวทีโลก มีการทำงานประสานกันระหว่างกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดอย่างเข้มแข็ง