"งานทะเบียนราษฎรดิจิทัล" ให้บริการผ่านแอปฯมือถือ

2022-02-13 14:14:30

 "งานทะเบียนราษฎรดิจิทัล" ให้บริการผ่านแอปฯมือถือ

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรตัวยระบบติจิทัล พ.ศ.2565  ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ บังคับใช้ 30 วันหลังจากนี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 ก.พ. 2565 ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรตัวยระบบติจิทัล พ.ศ.2565  ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดย  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้มีระบบการปฏิบัติงาน และการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการ  การทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำหรับสาระสำคัญของ   กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรตัวยระบบติจิทัล พ.ศ.2565  คือ  

-กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

-ผู้ประสงค์จะใช้บริการการทะเบียนราษฎรผ่านระบบดิจิทัล ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนและกำหนดรหัสลับประจำตัว โดยให้ยื่นความประสงค์ด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน

ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนผู้รับลงทะเบียนต้องตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ปรากฎข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

-ให้สำนักทะเบียนกลางจัดให้มีการบริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลตามที่ ผอ.ทะเบียนกลางกำหนด เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลแล้วสามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้

-การขอรับบริการการทะเบียนราษฎรผ่านระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงนี้ โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอหรือแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ของนายทะเบียนหรือนายทะเบียนผู้รับแจ้งให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนหรือนายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการรับรองรายการทะเบียนราษฎรที่เกิดจากการบริการ

-ในวาระเริ่มแรก ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัลตามกฎกระทรวงนี้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้  ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal กระทรวงมหาดไทย  (มท.) ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งาน Digital ID ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

สำหรับในระยะแรกจะเปิดให้บริการเกี่ยวกับ  การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  และการจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า และ 3.การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

ส่วนในระยะถัดไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่นๆ งานทะเบียนราษฎร เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย