กองทุนพัฒนาสื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรมปี 65

2022-02-01 15:47:09

กองทุนพัฒนาสื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรมปี 65

Advertisement

กองทุนพัฒนาสื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม ปี 65 วงเงิน 300 ล้าน เฉพาะโครงการสื่อปลอดภัยเชิงยุทธศาสตร์ จัดสรรทุน 60 % วงเงิน 180 ล้าน  เน้น 7 ประเด็นสร้างสรรค์ยุคนิวนอร์มัล

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2565 ว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการและกิจกรรม ประจำปี 2565 วงเงิน 300 ล้านบาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การจัดสรรทุนเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงิน 90 ล้านบาท เปิดโอกาสสำหรับทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเปิดกว้างสำหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอที่ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน

ดร.ธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับประเภทที่สอง ทุนประเภทยุทธศาสตร์ วงเงิน 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อที่กองทุนให้ความสำคัญและต้องการให้เกิดขึ้น โดยกำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายสำคัญ 7 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล การผลิตสื่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นที่ 2 พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม ถ่ายทอดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาษา ศาสนา และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นความหลากหลายของสังคม ประเด็นที่ 3 เป็นภารกิจที่กองทุนเราดำเนินการทุกปี ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ประเด็นที่ 4 การผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม พลังของ (Soft Power) เช่น วิถีชีวิต ชุมชน ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกร็ดประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร แหล่งทรัพยากรเหล่านี้ในประเทศไทยมีจำนวนมาก เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ ประเด็นที่ 5 ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประเด็นที่ 6 การรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying)และประเด็นที่ 7 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

สุดท้าย คือ ทุนประเภทความร่วมมือ 30 ล้านบาท ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานกับกองทุน  ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ แต่ว่ามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คิดการใหญ่ ให้สังคมดีขึ้น ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ความหวังนี้มันอยู่ที่คนไทยทุกคน ที่จะมาร่วมผนึก ทำงานสร้างสรรค์ผลงานส่ิงดีๆร่วมกัน’ ดร.ธนกร กล่าวและว่า สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีนี้ เปิดรับจนถึงวันที่ 16 ก.พ.2565 ภายในเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โทรศัพท์ 02-273-0116-9