"หมอชลน่าน"รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน

2022-01-19 12:00:19

"หมอชลน่าน"รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน

Advertisement

"หมอชลน่าน"รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ลั่นเดินหน้าอภิปราย ม.152 ในสมัยประชุมนี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งนายชวน หลีกภัย ประธานสภา ที่ได้มอบกระถางต้นลิ้นมังกรขอบเหลืองมาร่วมแสดงความยินดีด้วย และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นำแจกันดอกไม้มาร่วมอวยพร นอกจากนี้ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้เป็นตัวแทนในฐานะประธานวุฒิสภานำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำหรับภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านถือเป็นบทบาทตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้ ส่วนหน้าที่อื่นๆ ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนเดให้ต้องกระทำ 


นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ภารกิจแรกที่ต้องดำเนินการ คือ การยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันเบื้องต้นว่า จะยื่นเป็นญัตติเดียว ซึ่งจะยื่นในวันที่ 21 ม.ค.นี้ หรืออย่างช้าอาจจะยื่นไม่เกินวันที่ 24 ม.ค.นี้ เพื่อให้นายชวน บรรจุญัตติ คาดว่าจะได้อภิปรายในช่วงกลางเดือนก.พ.ถ้ารัฐบาลไม่ติดขัด หรือยืดเวลาออกไป ซึ่งก่อนจะยื่นญัตติดังกล่าว ในวันที่ 22 ม.ค.นี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรค พท. จะใช้กลไกของสภาฯในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อซักถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินกรณีโรคระบาดอหิวาแอฟริกาในสุกร และปัญหาข้าวของแพง รวมทั้งจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาร่วมกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร เราจะจัดทำเป็นข้อเสนอไปในญัตตินั้นๆ เพื่อให้รัฐบาลรับไปปรับแก้ 

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ภารกิจต่อมา พรรคร่วมฝ่ายจะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะเสนอในสมัยประชุมนี้ รวมถึงมีพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ทั้ง 2 ฉบับที่รัฐบาลประกาศใช้ไปแล้ว แต่ต้องนำเข้าเพื่อรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งพ.ร.ก.ว่าด้วยการกำหนดพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับที่ 7 และพ.ร.ก.ว่าด้วยสารต้องห้ามทางการกีฬาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขณะเดียวกันเราจะร่วมกับภาคประชาชนเพื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจส.วในการเลือกนายกฯ โดยพรรค พท.จะร่วมเสนอร่างประกบไปด้วย ถ้ารัฐบาลยังทำหน้าที่อยู่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ยืนยันว่าตนในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริง