กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก- ส.อบต.

2022-01-12 19:54:26

กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก- ส.อบต.

Advertisement

กกต.แจกใบส้ม 18 ว่าที่นายก- ส.อบต. พ่วงฟ้องศาลชดใช้ค่าเสียหาย คาดเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ศ.อบต.) ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 และพบว่ามีการกระทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีมติให้ระงับสิทธิสมัคร (ใบส้ม) ของว่าที่นายกและสมาชิกสภา อบต.จำนวน 18 ราย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

1.นายวีรภาส ตันติปัญจพร ว่าที่นายก อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2.นายประจวบ ทองกลิ่น ว่าที่นายก อบต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

3.นายปรีดาพจน์ โสโท ว่าที่นายก อบต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

4.นายชัยยศ วรรณา ว่าที่ ส.อบต.ควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

5.นายวีระวัฒน์ สิทธิโชค ว่าที่ ส.อบต.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

6 .นายสมจิตร สีทอง ว่าที่ ส.อบต.ควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.รัษฎา จ.ตรัง

7.นายนิรัณณ์ แอโส๊ะ ว่าที่ ส.อบต.นาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

8.นายเสกสรร สุขขะว่าที่ ส.อบต.น้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

9.นายวีรชาติ พรหมทอง ว่าที่ ส.อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

10.นายสุรัตน์ พระนารี ว่าที่ ส.อบต.ห้วยขุนรามเขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

11.นายสิงห์ คีรีวะสุทธิ์ ว่าที่ ส.อบต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

12.นายแจ่ดา สุชาดาภรณ์ ว่าที่ ส.อบต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ.ลำพูน

13.นายธนกร แตงสวน ว่าที่ ส.อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

14.นายประสิทธิ์ สายตา ว่าที่ ส.อบต.ลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

15.นายอาหมาด องสารา ว่าที่ ส.อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล

16.นายพิเชษฐ์ พิกุลทอง ว่าที่ ส.อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

17.นายเอกชัย ชิวค้า ว่าที่ ส.อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สามพรานจ.นครปฐม

18.นายนพดล อินทนาม ว่าที่ ส.อบต.หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการให้ใบส้มดังกล่าวเป็นกรณีพบว่าบุคคลเหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหลัง กกต.ให้ใบส้มแล้ว จะยื่นฟ้องศาลเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งต่อไปและคาดว่า กกต.จะเปิดให้เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่งในวันที่ 23 ม.ค.