วุฒิสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน

2022-01-10 15:40:13

วุฒิสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน

Advertisement


วุฒิสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน คืนเนื้อหาตามรัฐบาลเสนอ ส่งสภาฯ ยืนยันก่อนใช้บังคับ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่ง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มีนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ส.ว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาในวาระสอง เกือบ 3 ชั่วโมง ได้ลงมติในวาระสาม โดยที่ประชุมเสียงเอกฉันท์เห็นชอบกับเนื้อหาที่ กมธ. แก้ไข 162 เสียง และมีงดออกเสียง3เสียง ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ ดังกล่าวต้องส่งคืนไปให้สภาฯ พิจารณาว่าจะยืนยันตามที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องตั้งกมธ. ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระพิจารณาเรียงตามมาตรา มีประเด็นที่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่กมธ. แก้ไข ในหลายประเด็น ได้แก่ แก้ไขมาตรา 3 ว่าด้วยบทนิยาม คำว่า “พยาน” ที่กมธ.เสียงข้างมาก เพิ่มข้อความ ให้พยานหมายถึงจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี นอกจากนี้มีการแก้ไข มาตรา 7 ที่ปรับเพิ่มข้อความ แก้ไขมาตรการเพื่อคุ้มครองพยาน มาตรา 10 วรรคสอง กมธ.วิสามัญ ได้แก้ไขเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบ โดยให้กลับไปใช้บทบัญญัติที่ ครม. เสนอ ที่กำหนดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคุ้มครองพยาน ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้นกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแก้ไขมาตราดังกล่าวที่กลับไปตาม ครม. เสนอ มีส.ว. ที่เห็นแย้งเป็น 2 ฝ่าย โดยมองว่าเนื้อหาที่สภาเห็นชอบนั้นมีความครบถ้วนและมีชั้นของความลับที่ปฏิบัติได้ และไม่มีเหตุต้องกระทบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเป็นเพียงการออกบัตรพิเศษเพื่อคุ้มครองเท่านั้น แต่ส่วนที่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพราะมองว่าการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว อาจถูกใช้อำนาจในทางมิชอบได้ อีกทั้งเกรงว่าจะกระทบกับงานความมั่นคงที่เกี่ยวกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก

อนึ่ง สำหรับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยาน ถือเป็นร่างกฎหมาย ฉบับที่ 3 ที่วุฒิสภา แก้ไขปรับปรุงไปจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ โดย 1.ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ... และ 2. ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ...