เชิดชูเกียรติสตรีบทบาทเด่นในสังคม

2017-12-16 16:35:08

เชิดชูเกียรติสตรีบทบาทเด่นในสังคม

เชิดชูเกียรติ 8 สตรีบทบาทเด่นในสังคม นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ระบุ สังคมต้องตระหนักถึงความสามารถของสตรีไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุรุษ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และจัดงานเชิดชูเกียรติสตรี 8 คนดังนี้ 1.น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ 2.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 4.ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6.นางเมธินี เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. 7.น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 8.นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งสตรีทั้ง 8 คนมีโอกาสเข้าไปแสดงความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินในองค์กรต่างๆ


คุณหญิงทิพาวดี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามว่าสตรีในสังคมได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงจัดงานเชิดชูเกียรติให้กำลังใจสตรีที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำองค์กรในด้านต่างๆซึ่งสะท้อนว่าสตรีเหล่านี้ไม่ได้ถูกทอดทิ้งและได้รับการสนับสนุน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสามารถของสตรีที่ไม่น้อยกว่าบุรุษซึ่งเชื่อว่าความสามารถไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่บุคคลมากกว่า


ด้าน ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าขอบคุณที่ให้โอกาสสตรีเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน มองว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสื่อก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนจึงมี 6 ประเด็นหลักที่จะปฏิรูปสื่อมวลชน อาทิ การรู้เท่าทันสื่อ การปฏิรูปมาตรฐานวิชาชีพสื่อ การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ แม้ว่าสื่อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญคือจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องตระหนักถึง

แท็กที่เกี่ยวข้อง