"จุรินทร์" สั่งด่วนจ่ายส่วนต่างชาวนา

2021-11-05 09:16:04

"จุรินทร์" สั่งด่วนจ่ายส่วนต่างชาวนา

Advertisement


"จุรินทร์" สั่งด่วนจ่ายส่วนต่างให้ชาวนา "มัลลิกา" เผย ธ.ก.ส.เตรียมโอน  9 พ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวอย่างใกล้ชิด และหลังการรายงานในที่ประชุม ครม.วันที่ 4 พ.ย. ไปแล้ว นายจุรินทร์ก็ได้ติดตามกระบวนการทำงานของระบบราชการเกี่ยวกับเงินงวดแรกของโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบัน โดยนายจุรินทร์ได้รับรายงานจากกรมการค้าภายใน โดยนายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 และเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ตามนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภาซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือ งวดที่ 1 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้ คือ


-ข้าวเปลือกหอมมะลิ   10,864.23 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  4,135.77  บาท

-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  10,407.75 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  3,595.25  บาท

-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี    9,947.87 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  1,052.13  บาท

-ข้าวเปลือกเจ้า    8,065.38 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  1,934.62  บาท

-ข้าวเปลือกเหนียว    7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  4,337.47  บาท

สำหรับการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 กลไกต่อไป จะเป็นงานในหน้าที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง ซึ่งตามกฏหมายต้องจ่ายภายในสามวันหลังอนุกรรมการประกาศราคาอ้างอิง ซึ่งก็ประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน (วานนี้) เพราะมีข้อทางเทคนิคที่ต้องรายงาน ครม. ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดให้ทำการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 และจะได้นำเสนอในการประชุม ครม. เพื่อรับทราบแล้ววันที่ 4 พ.ย.ตามที่กล่าว

"เมื่อประกาศลงวันที่ 4 พ.ย.ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส.ดำเนินการระบบการโอนเงินด้วย วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. แล้วติดเสาร์อาทิตย์ ดังนั้นจึงตรวจสอบเบื้องต้นจาก ธ.ก.ส.เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวนาได้สบายใจทางธนาคารแจ้งว่า จะสามารถโอนได้วันที่ 9 พ.ย.2564 นี้ ซึ่งก็ไม่เกินจากวันที่ประกาศกำหนดไว้ ด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลและนายจุรินทร์ " นางมัลลิกา กล่าว