อธิบดี สถ.ชม รร.ปลอดขยะ Smart City เทศบาลเมืองหัวหิน

2021-11-04 22:32:43

 อธิบดี สถ.ชม รร.ปลอดขยะ Smart City เทศบาลเมืองหัวหิน

Advertisement

อธิบดี สถ.เยี่ยมชม รร.ปลอดขยะ Smart City เทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายให้การต้อนรับ ซึ่งการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558 จากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมทั้งชมศูนย์ประสานงานรักษาความสงบเรียบร้อยและระบบรักษาความปลอดภัย เทศบาลเมืองหัวหิน


นายประยูร กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน ใน 2 ส่วน ส่วนแรกที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะ Zero Waste School ซึ่งเห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหาร พนักงานครูร่วมกับนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยการใช้หลักการ 3Rs หรือ 3 ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการจัดการขยะ ต้องมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งมีความประทับใจที่โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีการฝึกเป็นนายกเทศมนตรีของโรงเรียน อันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และตอบสนองต่อสภาวะสังคมในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี

“ด้านการดำเนินงาน Smart City ของเทศบาลเมืองหัวหิน เห็นถึงการทุ่มเทของนายกเทศมนตรีและคณะพร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญของความเป็นเมืองหัวหินที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆของประเทศ รวมถึงการจัดการวัคซีนฯที่ทางเทศบาลได้ดูแลให้กับประชาชนร่วมกันกับฝ่ายราชการต่างๆ ซึ่งก็เป็นไปตามแผนการเปิดเมือง รองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการศูนย์ CCTV ซึ่งไม่ใช่แค่มาดูได้อย่างเดียวแต่ยังสามารถติดตามการใช้กล้องในการติดตามดูทะเบียนรถ และยังสามารถเชื่อมการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจราจร การวิเคราะห์ถึงอุบัติเหตุ การวางแนวทางป้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้”นายประยูร กล่าว


น.ส.ไพลิน กองพันธ์ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รักษาการนายอำเภอหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โดยมี น.ส.กนกวรรณ ไข่แก้ว ผอ.โรงเรียน และพนักงานครู  นักเรียน ให้การต้อนรับ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พร้อมเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในการจัดการขยะ หลังจากนั้นได้เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเทศบาลเมืองหัวหิน