ปชช.เชื่อรัฐบาลป้องกันน้ำท่วมไม่ได้

2021-10-10 12:03:15

ปชช.เชื่อรัฐบาลป้องกันน้ำท่วมไม่ได้

Advertisement

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ ปชช.ระบุน้ำท่วมคือภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  รัฐบาลไม่น่าจะป้องกันได้ แต่ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม 2564” โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 70.49 สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 77.03 โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ร้อยละ 86.62 รองลงมาคือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ร้อยละ 83.10 สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเร่งด่วน คือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม ร้อยละ 87.35 และมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้ ร้อยละ 44.17

การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มองว่าน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและ ที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง บริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รัฐบาลจึงควรแก้ปัญหาในระยะยาว นำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านน้ำและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคนไทยอยู่ร่วมกับน้ำได้โดยไม่ลำบาก