กรมปศุสัตว์เตือนจำหน่ายนม รร. มีความผิด

2021-10-07 17:06:09

กรมปศุสัตว์เตือนจำหน่ายนม รร. มีความผิด

Advertisement

อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนจำหน่ายนม รร. มีความผิดตามกฎหมาย

จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มคนบึงสามพัน-สมอทอด จ.เพชรบูรณ์ ขายนมโรงเรียน เพราะลูกกินไม่ทัน ต่อมาได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่านมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาลขายได้หรือไม่ แต่หลายคนก็บอกว่าเคยซื้อมาให้ลูกกินเหมือนกัน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  กล่าวว่า  ห้ามจำหน่ายนมโรงเรียนนอกโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทุกกรณีซึ่งตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 หมวด 2 ข้อ 9 ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ โดยระบุว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และต้องจำหน่ายเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิด จะมีโทษถูกตัดสิทธิการจำหน่ายในส่วนที่เหลือในปีการศึกษานั้นทั้งหมด หรือหากพบเป็นการทุจริตของหน่วยงานราชการ จะต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยจะมีโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นร้ายแรงโดยเด็ดขาดทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายนมโรงเรียนนอกโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขอให้ส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ผ่าน application DLD 4.0 ปศุสัตว์จังหวัด หรือ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่นั้น โดยขอให้ท่านถ่ายรูปถุงนม หรือ กล่องนม ให้เห็นฉลากที่ระบุชื่อผู้ผลิต รหัสชุดการผลิต วันที่ผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้ประกอบการที่กระทำผิดได้ จะได้พิจารณาดำเนินการลงโทษตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 หมวด 6 การพิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กำหนดอย่างเด็ดขาดต่อไป