กก.สมานฉันท์แนะ 2 แนวทางยุติชุมนุมแบบสันติวิธี

2021-10-05 16:46:53

กก.สมานฉันท์แนะ 2 แนวทางยุติชุมนุมแบบสันติวิธี

Advertisement

กก.สมานฉันท์แนะ 2 แนวทางยุติชุมนุมแบบสันติวิธี  "เปิดเวทีคู่ขัดแย้ง- เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี"

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่รัฐสภา นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ได้พิจารณา ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสมานฉันท์เชิงประเด็น และร่างรายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยนายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดและสื่อสารสาธารณะ ได้เสนอผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมความสมานฉันท์เพื่อยุติการชุมนุมอย่างสันติวิธี 2 แนวทาง ได้แก่ 1.การจัดเวทีให้มีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างรัฐกับคู่ขัดแย้งทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดำเนินคดี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยกรณีที่เป็นคดีความ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสมานฉันท์จำเป็นต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่อเป้าหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานของคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติมากยิ่งขึ้น และนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อตรวจรายงานดังกล่าวในวันที่ 1 พ.ย.นี้