วางพานพุ่มวันรัฐธรรมนูญ

2017-12-10 11:15:53

วางพานพุ่มวันรัฐธรรมนูญ

Advertisement

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทางการเมืองและพรรคการเมือง อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์  พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาเพื่อร่วมกันวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งในวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลการประกาศใช้ฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 27 มิ.ย. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย