นายกฯ คืน 4 กรมให้ ปชป.ดูแล

2021-10-05 13:48:52

 นายกฯ คืน 4 กรมให้ ปชป.ดูแล

Advertisement

นายกฯ ลงนามคำสั่งคืน 4 กรม กระทรวงเกษตรฯ ให้ ปชป.ดูแล

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยระบุใจความว่า ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ก.ย. 2564 นั้นเพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ต.ค. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่2) โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งแต่เดิมทั้ง 4 กรมนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทำให้เกิดกระแสรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล จนนำมาซึ่งคำสั่งล่าสุดดังกล่าว