"นิด้าโพล" สำรวจครั้งที่ 6 ชาวกรุงเลือก "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯ กทม.

2021-10-03 11:33:46

"นิด้าโพล" สำรวจครั้งที่ 6 ชาวกรุงเลือก "ชัชชาติ" ผู้ว่าฯ กทม.

Advertisement

"นิด้าโพล"เผยผลสำรวจครั้งที่ 6 ชาวกรุงเลือก "ชัชชาติ"เป็นผู้ว่าฯ กทม. ตามด้วย "จักรทิพย์-อัศวิน"

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 30 ก.ย.2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือน ก.ย. 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 7 ร้อยละ 3.72 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล อันดับ 9 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูลอันดับ 10 ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 12 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือน ก.ย. 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น