เทศบาลหัวหินทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 84

2021-10-01 18:07:40

เทศบาลหัวหินทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 84

Advertisement

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลปีที่ 84

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และพิธีบูชาศาลตายาย ศาลเจ้าแม่สายทอง บริเวณด้านข้างอาคารใหม่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 84 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างที่ล่วงลับไปแล้ว


ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองหัวหินได้ประกาศ D-DAY ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ตามมติเห็นชอบของคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองหัวหิน มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด คัดแยกขยะมูลฝอย การดำเนินงาน 5 ส และการลดใช้พลังงานทุกประเภท ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ Concept เทศบาล Wow จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงานเมืองหัวหินด้วย

ในอดีต “หัวหิน” เป็นพื้นที่ขึ้นตรงกับแขวงปราณบุรี จังหวัดปราณบุรี (หลังจากได้ย้ายศาลากลางจังหวัด ไปที่ตำบลเกาะหลัก จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) บางช่วงสมัยแขวงเมืองปราณบุรี ถูกยุบรวมกับเมืองเพชรบุรี หัวหินจึงถูกอยู่ในความดูแลของจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจึงได้มีการยกฐานะหัวหิน เป็นกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นตรงกับอำเภอปราณบุรี และเป็นอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เมื่อ พ.ศ.2492 เทศบาลตำบลหัวหินจึงอยู่ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ต่อมา พ.ศ.2480 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน ดูแลพื้นที่ตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก กิ่งอำเภอหัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเทศบาลตำบลหัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลหัวหิน พ.ศ.2538 โดยขยายเขตเพิ่มเติม จากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตรมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขยายพื้นที่ลงไปในทะเล 500 เมตร ด้วยระยะแรกการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน มีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบ้านเรือนประมาณ 500 หลัง และมีรายได้ประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อปี จนเมื่อ พ.ศ.2492 กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน และต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2547 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหินเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน