สสว.โชว์ตัวอย่าง SME ประสบความสำเร็จ เข้าร่วมชิงตลาด "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (มีคลิป)

2021-09-26 13:10:50

 สสว.โชว์ตัวอย่าง SME ประสบความสำเร็จ เข้าร่วมชิงตลาด "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (มีคลิป)

Advertisement


สสว.โชว์ตัวอย่าง SME ประสบความสำเร็จ เข้าร่วมชิงตลาด "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

นับตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaismegp.com และเปิดให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564 พบว่า มีผู้ประกอบการ SME สมัครขึ้นทะเบียนแล้ว 90,282 รายและคาดว่าถึงสิ้นปี 2564 จะมีผู้ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

โดยมีรายการสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบมากกว่า 625,548 รายการ และรายการที่มีการขึ้นทะเบียนมากที่สุดในลำดับต้นๆ เช่น เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง รับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม บริการด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น ฯลฯ

สำหรับจังหวัดที่มี SME ขึ้นทะเบียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และนครราชสีมา


ทั้งนี้ จากสถิติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ในปี 2563 พบว่า สินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อในลำดับต้น ๆ มีตั้งแต่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้านงานบ้านงานครัว อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และงานเหมาบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ดูแลต้นไม้-สนามหญ้า ขณะเดียวกันยังมีสินค้าที่เป็นโอกาสสำหรับ SME รายเล็ก ๆ ที่หลายหน่วยงานมีความต้องการอยู่เสมอ เช่น อาหารสดและวัตถุดิบปรุงอาหาร ข้าวสาร ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงยังชีพ สมุนไพรนวดสปา ยาหม่อง จ้างปรุงอาหาร จ้างเก็บขยะ จึงเห็นได้ว่าตลาดภาครัฐ สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจ

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ถึง 30 มิ.ย. 2564 พบว่า SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP ของ สสว. ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐคิดเป็นมูลค่าประมาณ 301,038 ล้านบาท โครงการที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรับเหมาก่อสร้างถนน/อาคาร งานบำรุง รักษา ซ่อมแซมถนน/อาคาร และการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นต้น

หน่วยงานที่ซื้อหรือจ้างจาก SME-GP มากที่สุด 20 อันดับแรก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองทัพบก การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กองทัพอากาศ การประปาส่วนภูมิภาค กองทัพเรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการปกครอง กองบัญชาการกองทัพไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมพัฒนาที่ดิน

อย่างไรก็ตาม สสว. วางเป้าหมายของระบบ THAI SME-GP ในอนาคตไว้ว่าจะพัฒนาสู่การเป็น SME Catalog ของประเทศ โดย มีแผนจะต่อยอดและขยายขีดความสามารถระบบ THAI SME-GP จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) สู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement) และได้เตรียมเสนอมาตรการจูงใจภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้ซื้อสินค้าและบริการจาก SME ในระบบ โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม


นอกจากนี้ จะนำผู้ประกอบการและข้อมูลเชื่อมเข้าระบบให้บริการอื่น ๆ ของ สสว. เพื่อสร้างโอกาสทางตลาดเพิ่มเติม เช่น พัฒนาตลาดซื้อขายในอาเซียนด้วย ASEANAccess.com มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate procurement) เป็นต้น และยังได้เตรียมการให้ความรู้ สร้างความพร้อม และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Digital Factoring เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบให้บริการ BDS (Business Development Service) ระบบการเรียนและอบรมพัฒนา 365 วัน (Academy 365) ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นต้น

THAI SME-GP” สร้างโอกาส SME ไทย เข้าถึงตลาดภาครัฐ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเองทาง www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสว. Call Center 1301 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ โดยสามารถขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และขอให้ระวังผู้แอบอ้าง เรียกรับเงิน