"ธนาธร" จัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า” วัตถุประสงค์ 8 ข้อ

2021-09-17 09:57:26

"ธนาธร" จัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า” วัตถุประสงค์ 8 ข้อ

Advertisement

"ธนาธร"จัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า” นั่งประธานกรรมการ เผยวัตถุประสงค์หลัก 8 ข้อ 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  ประกาศ นายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า”  ระบุว่า  ด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ 2.ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 3.เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน 4.ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย 5.ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ 6.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 7.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท และ 8.เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด 5 แสนบาท  สำหรับการจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

1.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ

2.นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ

3.นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ

4.นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ

5.นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ

6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

7.นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ

8.นายสุนทร บุญยอด กรรมการ

9.นายชัน ภักดีศรี กรรมการ

10.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ

11.นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ

12.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก

13.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิ.ย.2564

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร