สภาฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.อาญา

2021-09-15 16:29:51

สภาฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.อาญา

Advertisement

สภาฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ตั้ง 39 กมธ.พิจารณา แก้ไขให้สอดคล้องหลักสากล

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ในวาระรับหลักการ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรบโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ ทางการเพทย์ระบุว่า เด็ก อายุ 7 -12 ปี ยังพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรมไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ การวิจัยศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทำของเด็กพบว่า เด็กที่อายุน้อย เมื่อกระทำผิด มีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำ และเป็นนิสัย หากนำเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ นอกจากนั้นพบว่า สถิติเด็กอายุ 7 - 12 ปี กระทำผิดมีแนวโน้มลดลง และที่สำคัญ คือ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 282 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 โดยตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 39 คน ใช้เวลาพิจารณา 7 วัน นัดประชุมกมธ.นัดแรกในวันที่ 24 ก.ย.นี้