รองโฆษก คสช. แถลงเตรียมสร้างความเข้าใจ รธน.ปี60

2017-04-11 15:25:25

รองโฆษก คสช. แถลงเตรียมสร้างความเข้าใจ รธน.ปี60

Advertisement

คสช. เตรียมช่วยเผยแพร่สร้างความเข้าใจในสาระสำคัญรัฐธรรมนูญปี 60 กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ผ่อนปรนตามความเหมาะสม ยึดหลักความปลอดภัยและเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายขับขี่ปลอดภัย
พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  เปิดเผยถึงผลประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมว่า ขณะนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้ทุกส่วนงานของ คสช. ช่วยเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารและขับเคลื่อนประเทศ ควบคู่ไปกับการทำให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

สำหรับการทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะคงความต่อเนื่อง ทั้งในภารกิจหลักที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการเข้าไปแก้ไขและคลี่คลายปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวทางการชี้แจงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย  การจัดระเบียบสังคม  งานสร้างความสามัคคีปรองดอง และการช่วยเหลือประชาชน ก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องเช่นกัน
สำหรับการดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้วิจารณญาณผ่อนปรนตามความเหมาะสม ยึดหลักความปลอดภัยในการสัญจร ภายใต้การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ใน ส่วนการดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรมตามเทศกาล แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนเมืองใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำและร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ