เช็กคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภาผ่านร่าง รธน.เลือกตั้งบัตร 2 ใบ

2021-09-10 12:38:57

เช็กคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภาผ่านร่าง รธน.เลือกตั้งบัตร 2 ใบ

Advertisement

เช็กคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภาผ่านฉลุยร่างแก้ไข รธน.วาระสาม  472 ต่อ 23 เสียง งดออกเสียง 187 เสียง "ชวน"แจ้งผ่าน 3 เงื่อนไข รอ 15 วันนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

เมื่อเวลา 11.54 น. วันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ในวาระที่สาม โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ใช้เวลาลงมติด้วยวิธีการลงคะแนนโดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยนานกว่า 2 ชม.

นายชวน ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

-เห็นด้วย 472 เสียง แบ่งเป็นเสียงจาก ส.ส. 323 คะแนน ส.ว. 149 คะแนน

-ไม่เห็นด้วย 33 คะแนน แบ่งเป็นของ ส.ส. 23 เสียง ส.ว. 10 เสียง

-งดออกเสียง 187 คะแนน แบ่งเป็นของ ส.ส. 121 เสียง ส.ว. 66 คะแนน

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญกำหนดเกณฑ์ผ่านความเห็นชอบไว้ 3 เงื่อนไข

เงื่อนไขที่หนึ่ง ต้องได้คะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 2 สภา หรือ 365 เสียง ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญได้คะแนนเห็นชอบ 472 คะแนน เท่ากับว่าผ่านเงื่อนไขที่หนึ่ง

เงื่อนไขที่สอง ต้องมีสมาชิกสภาฯจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  หรือ 49 เสียง ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญได้คะแนนเห็นชอบด้วย 142 คะแนน ฉะนั้น จึงผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่สอง

เงื่อนไขที่สาม ในคะแนนเห็นชอบต้องมี ส.ว.เห็นด้วย 1 ใน 3 ของ ส.ว.เท่าที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า 84 คน ซึ่ง ส.ว.เห็นชอบ 149 เสียง จึงผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่สาม

นายชวน กล่าวว่า เท่ากับว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขดังกล่าวผ่านทั้ง 3 เงื่อนไข ขั้นตอนต่อไป คือ ให้ร่างรัฐธรรมนูญรอไว้ 15 วัน แล้งจึงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91  มีดังนี้

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่  ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึง 100 คน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา 91 การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ แล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้ เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร