โปรดเกล้าฯ "ธรรมนัส-นฤมล"พ้นตำแหน่ง รมต.

2021-09-09 16:31:56

โปรดเกล้าฯ "ธรรมนัส-นฤมล"พ้นตำแหน่ง รมต.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าฯ  "ธรรมนัส-นฤมล"พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี  ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 ก.ค.พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มี.ค. พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

2. นางนฤมล ภิญญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ย. พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี