"เรืองไกร"เตือนมติ ครม.แก้สัญญาสัมปทานไทยคมอาจผิด ก.ม.

2021-09-08 09:56:01

"เรืองไกร"เตือนมติ ครม.แก้สัญญาสัมปทานไทยคมอาจผิด ก.ม.

Advertisement

"เรืองไกร" ส่งหนังสือเตือนนายกฯทบทวนมติ ครม.แก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและ รธน.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  กล่าวว่า ในฐานะที่เคยตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับสัมปทานดาวเทียม ซึ่งหลายคดีที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย ตนเห็นมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 ในสื่อแล้ว รู้สึกว่าการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมติ ครม. มี 2 กรณี คือ 1.กรณีการแก้ไขสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฉบับที่ 5) ครม.เห็นชอบให้ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บมจ.ไทยคม ไม่ต่ำกว่า 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดำเนินการแก้ไขสัญญาตามขั้นตอนของพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562  2.กรณีดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ครม.เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยกำหนดให้ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ผนวกเข้ามาเป็นดาวเทียมภายใต้สัญญา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาตามขั้นตอนของพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า แต่มติ ครม.ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  และรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราที่เกี่ยวข้อง ด้วย  แต่จากการพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นว่า มติ ครม. อาจขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และมติ ครม.ดังกล่าวซึ่งมิใช่กฎหมาย การอาศัยเพียงประกาศของคณะกรรมการ กสทช. อาจหาเพียงพอไม่ มติ ครม. ครั้งนี้ ยังอาจส่อไปในทางเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. 2562 หมวด 6 อีกด้วย

"ดังนั้นเพื่อให้มติ ครม.ดังกล่าว ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ไม่ผิดพลาดเหมือนรัฐบาลในอดีต ซึ่งรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลชุดนี้ เคยร่วมกระทำผิดจนตกเป็นจำเลยมาแล้ว กรณีจึงมีเหตุที่ควรแจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีให้ทราบ อีกทั้งเรื่องนี้ มีรายละเอียดมาก ความไม่รอบคอบ และเร่งรีบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐตามมาได้ เช้าวันนี้ผมจึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบก่อนว่า มติ ครม.วันที่ 7 ก.ย.64 เกี่ยวกับการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่"นายเรืองไกร กล่าว