“อนุทิน” เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ. 4 ราย

2021-09-07 21:08:55

“อนุทิน” เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ. 4 ราย

Advertisement

“อนุทิน” เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่ 1.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต แทน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย. 2564 2.พญ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป