“ชวน" ติวเข้ม ขรก.สภาฯยึดมั่นความสัตย์จริง จิตสาธารณะ

2021-09-06 21:28:39

“ชวน" ติวเข้ม ขรก.สภาฯยึดมั่นความสัตย์จริง จิตสาธารณะ

Advertisement

“ชวน" ติวเข้มข้าราชการสภาฯยึดมั่นความสัตย์จริง จิตสาธารณะ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน และมีนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมด้วย


นายชวน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “องค์กรทุจริต” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบมีจิตสาธารณะ เพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำที่ไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม อย่างความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติรู้จักมีความรับผิดชอบ ในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ STRONG MODEL ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มีจิตเพียงพอต้านทุจริต รวมทั้งช่วยกันต้านสำนักงานฯ ตลอดจนสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป