เคาะแล้ว! 5 กกต. ทีมใหม่

2017-12-05 16:15:38

เคาะแล้ว! 5 กกต. ทีมใหม่

คณะกรรมการสรรหา กกต.ได้มติเคาะ 5 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง กกต.เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งวันที่ 12 นี้คาดว่าจะได้รายชื่อสรรหาครบอีก 2 คนเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติ เลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังจากคณะกรรมการได้ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ในการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้สมัครในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กกต. โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกด้วยคะแนน 2 ใน 3 จำนวน 4 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชัย

และมีการลงคะแนนในรอบที่ 2 จากผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ถึง 2 ใน 3 ในรอบแรก ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกในรอบ 2 คือ นายประชา เตรัตน์

ทั้งนี้ภายในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประชุมก่อนเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สนช.พิจารณาอีกครั้ง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม ตามกรอบเวลา / ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชติชลชัย ประธาน สนช. ในฐานะกรรมการสรรหา กกต. เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสรรหารอบแรก และมีลักษณะต้องห้ามทั้งหมดแล้ว โดยที่ประชุมเห็นว่าทั้งหมดขาดคุณสมบัติจริงตามที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีมติเลือกให้ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. และในวันพรุ่งนี้ จะมีการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 1 คนแท็กที่เกี่ยวข้อง