เจ้ากรมแพทย์ ทอ.นำทีมแจงยิบปมวัคซีนไฟเซอร์ปัดนำไปฉีดวีไอพี (มีคลิป)

2021-08-16 13:25:00

เจ้ากรมแพทย์ ทอ.นำทีมแจงยิบปมวัคซีนไฟเซอร์ปัดนำไปฉีดวีไอพี (มีคลิป)

Advertisement

เจ้ากรมแพทย์ ทอ.นำทีม รพ.ภูมิพลฯแถลงยอมรับรายชื่อบุคลากรด่านหน้าตกหล่น ซ้ำซ้อน ยันแก้ไขแล้ว ไม่ได้นำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้วีไอพี

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.ณพ.ภูมิพลอดุลยเดช น.อ.หญิง กรรณิการ์ บัวเผื่อน ผอ.กองการพยาบาล  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันแถลกรณีเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชน เป็นกลุ่มพยาบาล รพ.ภูมิพลฯ ร้องเรียน นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เรื่องการจัดการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคลากร แพทย์ พยาบาล ใน รพ.ภูมิพลฯ มีรายชื่อซ้ำซ้อน และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าไม่มีรายชื่อได้รับวัคซีนไฟเซอร์  โดยยืนยันรายชื่อผู้ฉีดวัดซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาพบปัญหาข้อขัดข้องของข้อมูลมีรายชื่อตกหล่นและซ้ำซ้อน เนื่องจากเร่งรีบจัดทำในช่วงเวลาจำกัด ขณะนี้ได้แก้ไขและทบทวนรายชื่อใหม่แล้ว ขอให้บุคลากรทางการแพทย์มั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนตามสิทธิ์ครบทุกคน 

ทั้งนี้มีการชี้แจงรายละเอียด ระบุว่า 1. การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของบุคลากรและเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

1.1 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 รพ.ภูมิพลฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ จำนวน 2 เข็มแล้ว มีความต้องการกระตุ้นด้วยแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ (Pfizer) โดยดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายชื่อไปกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 และวัคซีนจัดส่งถึง รพ.ภูมิพลฯ เมื่อวันที่ 6 และ 9 ส.ค.64 รวม 304 ขวด และได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นให้บุคลากรที่ได้รับซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม ในวันที่ 11, 13, 14 ส.ค.64 จำนวน 1,593 คน (ตามรายชื่อที่ได้ประกาศใน Facebook โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดซ พอ. พร้อมวันที่ได้รับวัคซีน)

1.2 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 ให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เคยได้รับวัดซีนชนิดอื่น 1 เข็ม หรือ ยังไม่ได้รับวัดซีนเลย ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 กรมควบคุมโรคได้ติดต่อประสานให้ รพ.ภูมิพลฯ พิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว โดย รพ.ภูมิพลฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 จำนวน 610 เข็ม แต่ขณะนี้วัคซีนยังไม่ส่งมายัง รพ.ภูมิพลฯ

2. การพิจารณาความสำคัญและลำดับการได้รับวัคนของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย บุคลากรหอผู้ป่วย EID, ER, 8/2,11/2,11/1,9/3,7/3,6/2,QCU,5/2 บุคลากรห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ (Swab Unit), จนท.ห้องปฏิบัติการ, จนท.เปล, จนท.รปภ., จนท.รังสีเทคนิค, จนท.ปฏิบัติงานในรพ.สนาม, บุคลากรหออื่น ๆ , บุคลากรห้องตรวจผู้ป่วยนอกอื่น ๆ, จนท.ประจำจุดคัดกรองเข้า-ออก, บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด19และ จนท.สอบสวนโรค รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่มีรวมถึงบุคลากรของกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สนาม ทอ., รพ.สนามวัฒนาแฟคตอรี่, หน่วยสอบสวนโรค ทำหน้าที่ swab ภารกิจยุทธการ, ผู้ที่ช่วยฉีดวัดซีนในสถานที่ ทอ.รับผิดชอบ และที่สถานีกลางบางชื่อ บุคคลเหล่านี้ในภาวะปกติจะปฏิบัติหน้าที่ back office แต่ในขณะนี้อยู่ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจึงมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ธุรการทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ จนท.จุดคัดกรองเข้า-ออก, ฝ่ายช่างโยธา รพ.ภูมิพลฯ ที่ต้องเข้าไปซ่อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในห้องพักผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19

3. ปัญหาข้อขัดข้องของข้อมูลรายชื่อของผู้รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pizer) ที่ตกหล่นและมีรายชื่อซ้ำซ้อน มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริง เนื่องจากความเร่งรีบในการดำเนินการรวบรวมชื่อให้กระทรวงสาธารณสุขในเวลาที่จำกัด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง google form แต่ส่งข้อมูลมาผ่านหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและหัวหน้าหอผู้ป่วย มายังผู้รับผิดชอบด้าน HR ของโรงพยาบาล ซึ่งเก็บข้อมูลโดย excel อีกไฟล์หนึ่ง เมื่อนำมารวมกันทำให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้ง การจัดการเก็บข้อมูล มีจำนวนมาก 2,800 รายเศษซึ่งจากข้อมูลไม่ครบถ้วนนี้ทำให้การกรองข้อมูลใน excel เกิดข้อผิดพลาด โดยผู้บริหารทราบเรื่องนี้ เมื่อค่ำวันที่ 10 ส.ค.64 และรีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยตั้งทีมผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาทบทวนรายชื่อใหม่ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร รพ.ภูมิพลฯ, ผู้อำนวยการกองการพยาบาล, หัวหน้ากองบริการ และผู้รับผิดชอบกำลังพลพยาบาล ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อยืนยันสถานที่ปฏิบัติงาน ประวัติการฉีดวัคซีนซิโนแวคจำนวน เข็ม และประวัติการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย วัคซีนชุดแรก จำนวน 168 คน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 และดำเนินการทบทวนรายชื่อชุดที่สอง ในวันที่ 12 ส.ค.64 แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของชุดที่สอง ในวันที่ 13-14 ส.ค.64 สำหรับรายชื่อที่เหลือชุดที่สาม ได้ทบทวนเสร็จสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค.64 และจะเริ่มฉีดวัคซีนชุดที่สาม ในวันที่ 16 ส.ค.64 จนกว่าวัคซีนหมด ทั้งนี้ หากมีการจัดส่งวัคซีนมาเพิ่มเติมก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคชีนไฟเซอร์เพิ่มเติม สามารถแจ้งความจำนงที่จุดฉีดวัดซีนเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งขอวัคซีนจากกรมควบคุมโรคต่อไป

4. รพ.ภูมิพลฯ ขอยืนยันว่าไม่มีการนำวัคชีนไฟเซอร์ที่ได้มาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ไปฉีดให้บุคคลทั่วไปที่เป็น VIP ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด และไม่มีการสวมสิทธิ์ ทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยืนยันบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับการฉีดตามสิทธิ์ทุกคน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใด้รับการฉีดวัคชีน ตามประกาศใน Facebook โรงพยาบาล