อนุ กก.สรุปไม่มีอำนาจยกเลิกจัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด

2021-08-13 20:11:23

อนุ กก.สรุปไม่มีอำนาจยกเลิกจัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด

Advertisement

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ สรุปไม่มีอำนาจยกเลิกจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ในการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นนัดพิเศษ มีวาระพิจารณาข้อท้วงติงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ATK 8.5 ล้านชุด จากบริษัทที่ชนะการประมูล ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดำเนินการขณะนี้  ภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาหารือนานร่วมกว่า 3 ชม. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาฯได้มีข้อสรุปดังนี้

1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯมีมติเห็นชอบว่า คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกการจัดซื้อ ตามข้อเสนอแนะของสำนักกฎหมาย

2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นมีหลักฐานเพิ่มเติม ให้รวบรวมเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาต่อไป

3.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ยังคงให้มีการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหารือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลอื่นๆจากผู้ใช้งาน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

4.กรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุดตรวจ ATK มีข้อเสนอให้แจ้งองค์การเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้ง อย.เพื่อพิจารณา ทบทวน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

5.เสนอให้ สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการประเมินชุดตรวจ (Post surveillance) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจต่อไป

6.มอบ สปสช.รวบรวมความเห็นของอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ