"บิ๊กป้อม"สั่งหน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์ชายแดนใกล้ชิด

2021-08-10 22:08:53

 "บิ๊กป้อม"สั่งหน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์ชายแดนใกล้ชิด

Advertisement

"บิ๊กป้อม"สั่งหน่วยงานความมั่นคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า จากการประชุมติดตามการบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดชายแดนภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ได้ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการปฏิบัติภายใต้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบจากประเทศเมียนมา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเหมาะสม กำชับและกวดขันข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาด

ในส่วนของกระทรวงแรงงานมอบหมายให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทย เข้าสู่ระบบฯ อย่างถูกต้อง รวมทั้งหาแนวทางจูงใจให้โรงงานและสถานประกอบการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนพิจารณาแนวทางเปิดรับแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเริ่มจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการกักตัวถูกต้อง ตามกฎหมาย มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19

ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้จัดหาเครื่องมือบันทึกอัตลักษณ์บุคคล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถ สถานที่กักกันในพื้นที่ชายแดนให้เพียงพอที่จะรองรับผู้ที่จะต้องกักตัว รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานประสานกับจังหวัดชายแดน เพื่อเตรียมสถานที่กักกัน กรณีที่จะมีการเปิดรับแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องมีการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดต่อไป