อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ดร.ชำเรือง" เสียชีวิตในวัย 90 ปี

2021-08-10 20:40:17

 อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ดร.ชำเรือง" เสียชีวิตในวัย 90 ปี

Advertisement

อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ดร.ชำเรือง วิเชียรเขตต์" เสียชีวิตด้วยโรคชราสิริอายุ 90 ปี

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ดร.ชำเรือง วิเชียรเขตต์ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมในวันนี้ เวลา 05.45 น. ที่บ้านเลขที่ 34/15 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เนื่องจากโรคชรา สิริรวมอายุ 90  ปี โดยทางญาติแจ้งว่า ได้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 18.30 น. ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และได้กำหนดพิธีประชุมเพลิงศพ ในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 13.30 น. ณ ฌาปนสถานวัดเวฬุวัน


อธิบดี สวธ.เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 2 หมื่นบาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  1.5 แสนบาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติของ ดร.ชําเรือง วิเชียรเขตต์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2474  ที่ 0"กาฬสินธุ เป็นศิลปินอาวุโสคนสําคัญด้านประติมากรรม ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจํานวนมาก และอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน มีผลงานแสดงในนิทรรศการศิลปะและสถาบันศิลปะทั้งในและนอกประเทศ และมีผลงานติดตั้งในสาธารณสถานหลายแห่ง ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และได้รับเลือกเป็นผู้แทนไทยในการประชุมปฏิบัติการประติมากรรมอาเซียน


ดร.ชําเรือง  เป็นผู้บุกเบิกและยืนหยัดการสร้างสรรค์ประติมากรรม เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ผลงานจากประติมากรรมแบบจริงไปสู่แบบนามธรรม เป็นประติมากรนามธรรมคนแรก ๆ ของไทย ผลงานประติมากรรมของ ดร.ชําเรือง อยู่ในแนวสร้างสรรค์และสุนทรีย์ ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากงานสร้างสรรค์ศิลปะแล้ว ได้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยเป็น อาจารย์สอนวิชาศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันอื่นอีกหลายแห่ง ในด้านการให้บริการแก่ชุมชนนั้น ดร.ชําเรือง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะเพื่อสังคม และให้บริการทางวิชาการเมื่อได้รับการขอความร่วมมือโดยตลอดมา


อาจจะกล่าวได้ว่า ดร.ชําเรือง วิเชียรเขตต์ เป็นหลักสําคัญในด้านประติมากรรมของวงการศิลปะและศิลปศึกษาของไทยเรา ท่านยังดํารงชีวิตและสร้างสรรค์ศิลปะอย่างเรียบง่ายด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนให้กับศิลปะและสังคมมาเป็นเวลาอันยาวนาน เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังเป็นอย่างดียิ่ง ดร.ชําเรือง  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2539