พม.เปิดช่องออนไลน์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 3,000 บาท

2021-08-10 17:34:51

พม.เปิดช่องออนไลน์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 3,000 บาท

Advertisement

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 3,000 บาท  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษก พม. พร้อมด้วย น.ส.ซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะโฆษก พส. ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการยื่นขอรับบริการเงินช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผ่านการยื่นคำร้องในระบบยื่นคำขอรับบริการในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

นายอนุกูล กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ส่งผลให้ประชาชนทุกกล่มเป้าหมายได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้างทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้มีนโยบายเปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับผู้ขอรับเงินสงเคราห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์ (E-Service) สามารถยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition  โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

น.ส.ซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อ พม. โดย พส. ได้รับข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราห์ฯ ในระบบยื่นคำขอรับบริการ  ทางเจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน  จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ และสุดท้าย จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดย พส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงคราะห์ โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online