ประกาศ สธ. ป่วยโควิด แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี

2021-08-05 19:45:33

ประกาศ สธ. ป่วยโควิด แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ. ป่วยโควิด  แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) สาระสำคัญคือ ให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนป้องกันและขจัดโรคโควิด 19 จากภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาล ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีน