โอนแล้วเงินเยียวยา ม.33 วันละ 1 ล้านบัญชี

2021-08-04 13:28:33

โอนแล้วเงินเยียวยา ม.33 วันละ 1 ล้านบัญชี

Advertisement

โอนแล้วเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33  นายจ้าง 10 จว. วันละ 1 ล้านบัญชี 4-6 ส.ค.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.  สำนักงานประกันสังคม (สปส.)  แจ้งว่า จะโอนเงินเยียวยาแก่ "ผู้ประกันตนมาตรา 33"  และ "นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา" ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ  10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน  ส่วน "นายจ้างที่เป็นนิติบุคคล"  สำนักงานประกันสังคม จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง อัตโนมัติ วันละ 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564  ส่วนอีก 3 จังหวัดจะเริ่มจ่าย 9 ส.ค.2564 เป็นต้นไป 

-นายจ้างได้รับ 3,000 บาท / ต่อคน จำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน

-ผู้ประกันตน ม.33 ได้รับ 2,500 บาท