"นายกหนุ่ย"เปิดศูนย์ให้ชาวหัวหินลงทะเบียนฉีด "ซิโนฟาร์ม"

2021-08-03 20:16:26

 "นายกหนุ่ย"เปิดศูนย์ให้ชาวหัวหินลงทะเบียนฉีด "ซิโนฟาร์ม"

Advertisement

"นายกหนุ่ย"เปิดศูนย์ให้ชาวหัวหินลงทะเบียนฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม"อย่างรีบด่วน


เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหัวหินเตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้ขอจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 25,000 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบแรกไปแล้วจำนวน 10,000 คน ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะประกาศการจัดสรรวัคซีนให้ และเมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 จำนวน 190 หน่วยงาน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้รับจัดสรรจำนวน 24,500 คน (49,000 โดส) โดยจะต้องจัดส่งรายชื่อประชาชนตามกลุ่มหมายให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด เทศบาลเมืองหัวหิน จึงเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 ตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (ต.หัวหิน และ ต.หนองแก) และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน โดยกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2564 ไปจนกว่าจะครบจำนวนเป้าหมาย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยต้องมีผู้บริหารของหน่วยงาน/เจ้าของกิจการรับรอง หรือบุคคล/กลุ่มบุคคลพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เดินทางมาประกอบกิจการหรือทำธุรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเป็นประจำ ให้เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน/เจ้าของอาคาร ให้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 8 ส.ค.2564 ตามรูปแบบการลงทะเบียนที่เทศบาลกำหนด ดังนี้


2.1 กรณีกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ รวบรวมรายชื่อและข้อมูลประกอบการลงทะเบียน ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เป็นไฟล์ Excel และตั้งชื่อไฟล์ “MasterVaccine ชื่อหน่วยงาน” โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน/เจ้าของกิจการลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ตามแบบตัวอย่างที่เทศบาลกำหนด ส่งผ่าน Line official เทศบาลเมืองหัวหิน : HuaHinMunicipalty @yiq7744k (QR-Code แนบท้าย)

2.2 กรณีบุคคล/กลุ่มบุคคลพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เดินทางมาประกอบกิจการหรือทำธุรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเป็นประจำ ให้แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะของการประกอบกิจการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ/ร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการโดยให้เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน/เจ้าของอาคารลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ ตามแบบตัวอย่างที่เทศบาลกำหนด ส่งผ่าน Line official เทศบาลเมืองหัวหิน : HuaHinMunicipalty @yiq7744k (QR-Code แนบท้าย) หรือหากไม่สะดวก สามารถนำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน อาคาร 2 ชั้น 3 (ทางเข้าฝั่งลิฟท์ ชั้น 3A) ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดจำนวนผู้เข้ายื่นเอกสารตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ขอสงวนสิทธิ์การจองวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มที่ 1 ตามลำดับก่อน กรณีวัคซีนคงเหลือเพียงพอก็จะจัดสรรให้กลับประชาชนกลุ่มที่ 2 ตามลำดับจนกว่าจะครบจำนวนเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 0 3251 1047 ต่อ 203 หรือ Line OpenChat “จองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน”