อย. จัดช่องทางเร่งด่วน ขึ้นทะเบียนวัคซีน "ลัมปี สกิน"

2021-07-07 22:13:07

อย. จัดช่องทางเร่งด่วน ขึ้นทะเบียนวัคซีน "ลัมปี สกิน"

Advertisement

อย. จัดช่องทางเร่งด่วน ขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับสัตว์ “ลัมปี สกิน”

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมาก วัคซีนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค อย. ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะในการควบคุมโรคระบาดของสัตว์ จึงได้จัดช่องทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนลัมปี สกิน (Lumpy skin) แบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งการนำเข้าทะเบียนสำหรับสัตว์นั้น ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมาขอขึ้นทะเบียนตำรับก่อน เมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับแล้ว ก็สามารถนำเข้าวัคซีนนั้นได้ โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับวัคซีนสัตว์พร้อมเอกสารหลักฐานที่สนับสนุนคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ของวัคซีนให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ก็จะอนุมัติขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็วตามช่องทางเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ กรณีการระบาดอย่างรุนแรง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถดำเนินการนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 (5) โดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น คำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนลัมปี สกิน สำหรับสัตว์แล้ว จำนวน 2 ราย และกรมปศุสัตว์ได้นำเข้าวัคซีนลัมปี สกิน ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 แล้ว รวม 360,000 โดส และเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2564 อีกจำนวน 137,000 โดส ทั้งนี้ อย. มุ่งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความมั่นคงของระบบสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศ และในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ อย. ทำการพิจารณาอนุญาตยาหรือวัคซีนที่จำเป็นต้องใช้อย่างรวดเร็ว แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน ขอให้ประชาชนมั่นใจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง