อย่างไว! อสส.ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" เสร็จแล้ว

2021-07-05 13:14:06

อย่างไว! อสส.ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" เสร็จแล้ว

Advertisement

สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" เสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ส่งคืนให้ อภ.ทันที

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. สำนักงานอัยการสูงสุด ออกเอกสารชี้แจงว่า  ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค.2564 ว่าไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น. เศษ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ส่งร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว นั้น 

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดย น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วนจนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

ในวันเปิดทำการในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรกจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน