จุฬาฯเข้มป้องกันโควิด ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามหาวิทยาลัยได้

2021-07-03 21:09:57

จุฬาฯเข้มป้องกันโควิด ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามหาวิทยาลัยได้

Advertisement

คณะกรรมโควิด-19 จุฬาฯ เข้มป้องกันโรค  ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยได้

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน และนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำแล็บ หรือสอบจบในพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 2 หรือ AstraZeneca เข็มแรกเกิน 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 เพื่อพิจารณาได้